Technický popis systému.

 • Systém vytápění  spalováním biomasy je složen z jednoho či více zdrojů tepla  podle členitosti obce.

 • Každá kotelna má operativní sklad, ze kterého si kotle automaticky berou potřebné množství biomasy.

 • Z centrálních zdrojů je proveden rozvod topné vody po obci většinou v několika samostatně regulovatelných větvích. Je využit  materiál, který minimalizuje zemní práce na primárních rozvodech a zároveň omezí ztráty na primárních rozvodech.
 • U každého odběratele je instalována malá předávací stanice, která tlakově oddělí stávající topný systém objektu od obecního rozvodu.
 • Každá předávací stanice má měřič tepla, který je fakturačním místem pro odběratele. Stanice umožnuje také ohřev teplé užitkové vody.
 • Automatický provoz sofistikovaného technologického zařízení zabezpečuje minimální produkci škodlivin do ovzduší.
 • Dodávky biomasy zajišťují specializované firmy.
 • Dohled nad provozem systému vytápění obvykle vykonává zaměstnanec obce.

Realizace systému centrálního vytápění

 • Posouzení možnosti realizace investice
 • Potřebná výběrová řízení 
 • Statní fond životního prostředí ČR stanoví podmínky pro zahájení výstavby celého systému s využitím dotačních prostředků.
 • Výstavba systému
 • Předání hotové stavby a kolaudace

Finanční podmínky výstavby

Poskytnutá dotace se pohybuje v rozmezí 65 -80% podle faktorů, které SFŽP ČR stanoví na daný systém a obec

Objem prostředků vyplyne z přípravné fáze a detailně bude řešen v žádosti na dotační titul SFŽP ČR.

Zbývající finanční prostředky jsou řešeny buď z prostředků obce, a nebo úvěrem, či kombinací obojího.

Finančně je provoz systému prakticky soběstačný a to prodejem vyrobeného tepla jednotlivým lokálním odběratelům.

Cena prodané GJ se pohybuje od 280,- Kč do 350,- Kč. Dle podmínek v dané lokalitě. V ceně je zohledněn – nákup biomasy, režie systému a splácení úvěru.

Porovnání cen energií najdete na nezávislém odborném portálu www.tzb-info.cz

 graf nákladů

Zdroj: porovnání nákladů z odborného portálu www.tzb-info.cz. Porovnány byly pouze náklady na vytápění a ohřev teplé užitkové vody u běžného, nezatepleného rodinného domu s celkovou tepelnou ztrátou objektu 10kW, plochou 150m2, obývanou rodinou s dětmi. 

Nebyly započítány další náklady jako je pořízení tepelného zdroje, jeho každoroční údržba a revize komínu, případně další paušální poplatky. 

U vytápění z centrálního obecního zdroje totiž tyto náklady jednotlivci odpadají a vytápění je cenově srovnatelné jako při vytápění hnědým uhlím.